Hướng dẫn tham gia khóa học Sinh hoạt Công dân cho sinh viên K47 trên hệ thống VLE

Tuần lễ Sinh hoạt công dân dành cho sinh viên Khóa 47 được tổ chức theo mô thức khóa học full elearning. Theo đó, nội dung khóa học bao gồm gồm 11 chuyên đề chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế đào tạo, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Luật giáo dục … liên quan đến sinh viên trong suốt quá trình học tại HCMUE.

 

Sau mỗi chuyên đề sinh viên sẽ trả lời các câu hỏi trắc nghiệm để hoàn thành chuyên đề. Đánh giá cuối khóa học là bài tập dạng trắc nghiệm khách quan gồm 60 câu hỏi, sinh viên cần trả lời đúng tối thiểu 40 câu để để công nhận hoàn thành khóa học.

Để truy cập Cổng thông tin đào tạo trực tuyến của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (VLE), sinh viên thực hiện các bước sau:

⚡️ Bước 1: Vào địa chỉ https://vle.hcmue.edu.vn

 

⚡️ Bước 2: Đăng nhập vào hệ thống theo tài khoản đã được gởi về hộp thư điện tử Outlook

 

⚡️ Bước 3: Chọn khóa học Sinh hoạt công dân năm học 2021 - 2022

 

⚡️ Bước 4: Thực hiện các hoạt động do khóa học yêu cầu